Disclaimer

Print Pagina PRINT

Voorwaarden bij het gebruik van deze website

Algemeen

Hoewel Exxap zich inspant om de gegevens op deze website zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd.

Exxap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Exxap behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzing

Exxap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Exxap garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites staat niet onder controle van Exxap en wordt niet onderschreven. Exxap is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Intellectuele eigendom

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Exxap.

Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Exxap. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

Op gebruik van deze site is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Oneigenlijk gebruik

Elke gebruiker van de website van Exxap zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik de website en de gegevens waartoe middels de website toegang verkregen kan worden.

Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (1) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan leden, proefleden, of anderszins aangesloten geaffilieerde personen van Exxap ('spammen'); (2) het benaderen van leden, proefleden, of anderszins aangesloten geaffilieerde personen van Exxap voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, en (3) het langs geautomiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Exxap (ookwel 'spideren' of 'harvesten').

Indien Exxap een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik, dan is Exxap gerechtigd om de toegang tot de website met onmiddelijke ingang en voor onbepaalde tijd te blokkeren, en eventuele andere onvereenkomsten met de gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden.